Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Puławach

Biblioteka Miejska w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 27.07.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.07.2020
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 29.03.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej:

  • mogą występować multimedia, które nie posiadają napisów
  • mogą występować linki i elementy strony w których brakuje nagłówków tekstowych lub opisów alternatywnych
  • mogą występować elementy zawierające treść tekstową umieszczoną w formie skanu lub grafiki
  • mogą występować linki nie prowadzące do sugerowanej docelowej zawartości

 

Stale dodajemy nowe elementy strony internetowej oraz poprawiamy i optymalizujemy już istniejące tak aby spełniały odpowiednie standardy dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem dzwoniąc na numer telefonu 81 45 11 901. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Biblioteka Miejska w Puławach
Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Głębokiej 7A, 24-100 Puławy. Na teren Biblioteki wejść można po schodach od ulicy Głębokiej lub od ul. Krańcowej. Dojazd możliwy jest tylko od ulicy Krańcowej. Budynek posiada 2 wejścia. Od ul. Głębokiej do wejścia głównego prowadzą schody. Od strony zachodniej, z tyłu budynku znajduje się pochylnia prowadząca do wejścia z tarasu do pomieszczenia wypożyczalni dla dzieci i młodzieży na parterze. Punkt obsługi czytelników oraz regały z książkami na parterze są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Wypożyczalnia i Czytelnie dla dorosłych znajdują się na piętrze – wejście po schodach zabiegowych. Brak windy. Pracownicy Biblioteki udzielają wszelkiej pomocy w zakresie obsługi czytelniczej na miejscu, a także poprzez usługę Książka na telefon. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obok budynku jest możliwość parkowania, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Audiobooki.
Usługa książka na telefon:

  • Wypożyczalnia dla dorosłych – nr tel. 81 45 11 903
  • Oddział dla dzieci i młodzieży – nr tel. 81 45 11 902


Filia biblioteczna nr 1:

Placówka znajduje się przy ul. Lubelskiej 25, 24-100 Puławy.
Wejście do filii z tyłu budynku. Do wejścia, prowadzą dwustopniowe schody z poręczą.
Powierzchnia lokalu bibliotecznego nie pozwala osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego na swobodne poruszanie się między regałami. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku znajduje się parking osiedlowy z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 915

Filia biblioteczna nr 2:
Placówka znajduje się przy ul. Sienkiewicza 7, 24-100 Puławy.
Wejście do filii z tyłu budynku. Do drzwi wejściowych prowadzi pochylnia. Punkt obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
W bliskiej okolicy znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 982

Filia biblioteczna nr 3
Mieści się przy ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy, w pawilonie usługowym na piętrze. Budynek nie posiada windy. Do lokalu filii można wejść schodami zabiegowymi. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Obok budynku znajduje się parking osiedlowy z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 983

Filia biblioteczna nr 4:
Mieści się na piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Włostowickiej 36; 24-100 Puławy.
Do wejścia prowadzą kilkustopniowe schody z barierką, wewnątrz schody zabiegowe z poręczą. Brak windy.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania
z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku jest możliwość parkowania, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 984

Filia biblioteczna nr 5:
Mieści się na parterze budynku Przedszkola Miejskiego nr 3, przy ulicy Legionu Puławskiego 8. Wejście do lokalu biblioteki z tyłu budynku. Punkt obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Z toalety mogą korzystać osoby niepełnosprawne. W bliskiej okolicy znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 985

Filia biblioteczna nr 6:
Znajduje się w budynku Szpitala Miejskiego, na poziomie -1 , przy ul. Józefa Bema 1; 24-100 Puławy. Wjazd na teren szpitala przez bramę główną od strony Stadionu. Wejście główne do budynku – pochylnia. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma –korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 7:
Mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. 6-go Sierpnia 30, poziom -1. Wejście do placówki znajduje się z tyłu budynku, od strony boiska szkolnego. Brak windy. Schody prowadzące w dół bez poręczy, brak pochylni. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Obsługa użytkowników, którzy nie mogą skorzystać z usługi w lokalu odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Bibliotekarz wychodzi do czytelnika. Usługa Książka na telefon dostępna pod numerem tel. 81 45 11 927