Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Puławach

Biblioteka Miejska w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 27.07.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.07.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej:

  • mogą występować multimedia, które nie posiadają napisów
  • mogą występować linki i elementy strony w których brakuje nagłówków tekstowych lub opisów alternatywnych
  • mogą występować elementy zawierające treść tekstową umieszczoną w formie skanu lub grafiki
  • mogą występować linki nie prowadzące do sugerowanej docelowej zawartości

 

Stale dodajemy nowe elementy strony internetowej oraz poprawiamy i optymalizujemy już istniejące tak aby spełniały odpowiednie standardy dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem dzwoniąc na numer telefonu 81 45 11 901. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich