Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Puławach

Biblioteka Miejska w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 27.07.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.04.2023
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 26.04.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej:

  • mogą występować multimedia, które nie posiadają napisów
  • mogą występować linki i elementy strony w których brakuje nagłówków tekstowych lub opisów alternatywnych
  • mogą występować elementy zawierające treść tekstową umieszczoną w formie skanu lub grafiki
  • mogą występować linki nie prowadzące do sugerowanej docelowej zawartości

 

Stale dodajemy nowe elementy strony internetowej oraz poprawiamy i optymalizujemy już istniejące tak aby spełniały odpowiednie standardy dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem dzwoniąc na numer telefonu 81 45 11 901. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Biblioteka Miejska w Puławach
Siedziba Biblioteki Miejskiej w Puławach znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 2, 24-100 Puławy.
Do budynku Biblioteki prowadzi główne wejście od ul. Wojska Polskiego. Drzwi w wejściu głównym otwierają się automatycznie. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Punkty obsługi czytelników, wypożyczalnie i czytelnia oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Informację na temat rozkładu poszczególnych działów można uzyskać w Recepcji. Do Recepcji należy się kierować po pokonaniu 5 metrów na wprost od wejścia głównego. Pracownicy Biblioteki udzielają wszelkiej pomocy w zakresie obsługi czytelniczej na miejscu, a także poprzez usługę książka na telefon czy katalog on-line. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych (za wyjątkiem wind) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Część administracyjna biblioteki znajduje się na poziomie 1, aby tam dotrzeć należy skorzystać z windy usytuowanej 10 metrów na lewo od Recepcji. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braille’a, przycisk poziomu zero (wejście główne) jest wyróżniony otoczką w odblaskowym kolorze. Windy wyposażone są również w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. Przy windach znajdują się klatki schodowe, gdzie początek i koniec biegu schodów oznaczone są naklejonymi taśmami. W budynku Biblioteki znajdują się 2 toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami (poziom 0 i poziom 1). Do toalety na poziomie 0 należy kierować się na wprost od wejścia głównego 15 metrów za Recepcję i następnie skręcić w prawo. Dla osób przebywających na poziomie 1 toaleta znajduje się w korytarzu naprzeciwko wejścia do sali konferencyjno-widowiskowej.

Miejsca parkingowe. Przy budynku znajduje się parking miejski, publiczny. Biblioteka nie ma swoich miejsc parkingowych na zewnątrz budynku, posiada natomiast miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Z miejsca parkingowego zlokalizowanego w garażu podziemnym można skorzystać tylko za okazaniem ważnej karty czytelnika. Oznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie -1, do którego wjazd zlokalizowany jest na prawo od wejścia głównego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2. Po wjeździe pod szlaban należy nacisnąć guzik videodomofonu przywołujący portiera, który po weryfikacji karty otworzy szlaban. Z garażu na poziomie -1 na poziom 0 można dostać się windą, w tym celu należy udać się do najbliższych od miejsca postojowego drzwi ewakuacyjnych, za którymi znajduje się winda. Zachęcamy, aby osoba z niepełnosprawnościami, chcąca skorzystać z miejsca parkingowego poinformowała o swojej wizycie w bibliotece pod nr tel. 81 451 19 01 co najmniej dzień wcześniej.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Audiobooki.
Usługa książka na telefon:

  • Wypożyczalnia dla dorosłych – nr tel. 81 45 11 903
  • Oddział dla dzieci i młodzieży – nr tel. 81 45 11 902

Strefa ułatwionego dostępu:
- stanowiska self check
- stanowiska komputerowe z regulacją wysokości
Katalog on-line z odbiorem i zwrotem książek w książkomacie czynnym całą dobę i posiada strefę ułatwionego dostępu (książkomat znajduje się po prawej stronie tuż za drzwiami głównymi do biblioteki)


Filia biblioteczna nr 1:

Placówka znajduje się przy ul. Lubelskiej 25, 24-100 Puławy.
Wejście do filii z tyłu budynku. Do wejścia, prowadzą dwustopniowe schody z poręczą.
Powierzchnia lokalu bibliotecznego nie pozwala osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego na swobodne poruszanie się między regałami. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku znajduje się parking osiedlowy z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 915

Filia biblioteczna nr 2:
Placówka znajduje się przy ul. Sienkiewicza 7, 24-100 Puławy.
Wejście do filii z tyłu budynku. Do drzwi wejściowych prowadzi pochylnia. Punkt obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
W bliskiej okolicy znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 982

Filia biblioteczna nr 3
Mieści się przy ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy, w pawilonie usługowym na piętrze. Budynek nie posiada windy. Do lokalu filii można wejść schodami zabiegowymi. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Obok budynku znajduje się parking osiedlowy z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 983

Filia biblioteczna nr 4:
Mieści się na piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Włostowickiej 36; 24-100 Puławy.
Do wejścia prowadzą kilkustopniowe schody z barierką, wewnątrz schody zabiegowe z poręczą. Brak windy.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania
z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku jest możliwość parkowania, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 984

Filia biblioteczna nr 5:
Mieści się na parterze budynku Przedszkola Miejskiego nr 3, przy ulicy Legionu Puławskiego 8. Wejście do lokalu biblioteki z tyłu budynku. Punkt obsługi czytelników oraz regały z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Z toalety mogą korzystać osoby niepełnosprawne. W bliskiej okolicy znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia:
Książki z powiększonym drukiem dla osób słabo widzących – seria Duże Litery.
Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać z usługi w lokalu, wypożyczenia realizowane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 81 45 11 985

Filia biblioteczna nr 6:
Znajduje się w budynku Szpitala Miejskiego, na poziomie -1 , przy ul. Józefa Bema 1; 24-100 Puławy. Wjazd na teren szpitala przez bramę główną od strony Stadionu. Wejście główne do budynku – pochylnia. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma –korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 7:
Mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. 6-go Sierpnia 30, poziom -1. Wejście do placówki znajduje się z tyłu budynku, od strony boiska szkolnego. Brak windy. Schody prowadzące w dół bez poręczy, brak pochylni. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Obsługa użytkowników, którzy nie mogą skorzystać z usługi w lokalu odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Bibliotekarz wychodzi do czytelnika. Usługa Książka na telefon dostępna pod numerem tel. 81 45 11 927